U dient zich ten allen tijde te kunnen legitimeren binnen de praktijk, dit om fraudering te voorkomen.

2) Adres- en verzekeringsgegevens:

U zult uw post, zoals oproepkaarten en facturen, ontvangen op uw officiële woonadres, hier zijn geen uitzonderingen op mogelijk.

3) Contactgegevens:

Heeft er een wijziging plaatsgevonden van uw telefoonnummer of e-mailadres dan ontvangen wij hier graag bericht van zodat wij dit in onze administratie kunnen verwerken en uw gegevens up-to-date blijven.

4) Afspraken:

Behandeling in onze praktijk is uitsluitend volgens afspraak. In onze praktijk wordt geen gebruik gemaakt van open inloopspreekuren. Het is zinloos om zonder afspraak langs te komen met de wens direct behandeld te worden, wegens de planning is dit niet mogelijk met uitzondering van spoedgevallen. Wat onder spoed valt kunt u terugvinden op de pagina spoedgevallen. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch, per e-mail of aan de balie worden gemaakt. 

5) Afspraakherinnering: 

Wij herinneren u graag aan uw afspraak, dit gebeurt telefonisch of per e-mail. Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra service van onze zijde. U blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraak. Mocht u niet herinnert zijn dan is dit geen reden om niet op uw afspraak te verschijnen.

6) Annuleren of niet nakomen van afspraken:

U dient tijdig aanwezig te zijn voor uw afspraak, gebeurt dit niet en u komt te laat voor uw afspraak dan zullen wij u niet behandelen en dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden. De afspraak die u heeft gemist geldt als niet nagekomen met, voor u, alle gevolgen van dien.

Huisregels praktijk

1) Legitimatie:

Vaak krijgen we de opmerking van patiënten dat zij soms ook lang wachten voordat zij geholpen worden. Wij streven erna iedereen op het tijdstip van de afspraak te helpen maar het kan voorkomen dat er dringende pijnklachten of spoedgevallen tussendoor behandeld zijn geweest of dat een behandeling onverwacht niet verloopt zoals gewenst, dit is overmacht. Wij doen er alles aan om u zo spoedig mogelijk te helpen en hopen op uw begrip.

Wilt u een afspraak annuleren, dan vragen wij u vriendelijk om dit minimaal 24u voor de geplande afspraak aan ons door te geven. Houdt u er rekening mee dat u uw afspraak uitsluitend kunt annuleren op werkdagen. Heeft u een afspraak op maandag en wenst u deze te annuleren dan kan dit tot de voorafgaande vrijdag uiterlijk 12.00u. Annuleert u uw afspraak in het weekend per mail dan hebben wij niet voldoende gelegenheid meer om het geannuleerde tijdsvak op te vullen. U kunt uw afspraak telefonisch op het nummer 0165 52 97 39 annuleren of per e-mail naar info@dcrtandartsen.nl.

Helaas volgen er consequenties als u de afspraak niet of niet tijdig annuleert. Uiteraard begrijpen we dat u een afspraak een keer kunt vergeten, uit coulance berekenen we een eerste niet nagekomen afspraak niet tenzij het een afspraak van 30 minuten of langer betreft. In dat geval berekenen we €1,00 per minuut van de gereserveerde behandeltijd.

Als het een tweede of derde keer voorkomt dat u uw afspraak niet of niet tijdig annuleert dan brengen we de gereserveerde tijd in rekening ongeacht de tijdsduur van uw afspraak en neemt het tarief toe. De kosten voor een tweede niet nagekomen afspraak zijn €2,00 per minuut van de gereserveerde behandeltijd en voor een derde niet nagekomen afspraak €3,00 per minuut. Als het tot een vierde keer voorkomt dat u niet op uw afspraak verschijnt dan zijn we helaas genoodzaakt om u als patiënt binnen onze praktijk uit te schrijven.

7) Facturering:

De praktijk heeft met een groot aantal zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten, dit wil zeggen dat wij uw behandeling direct voor u declareren bij uw zorgverzekeraar mits u een aanvullende tandartsverzekering heeft en er een overeenkomst is gesloten. Als er geen overeenkomst is gesloten of als u geen aanvullende verzekering heeft dan dient u direct na de behandeling uw factuur te voldoen. 

8) Instemmen met behandeling

Als u een afspraak maakt of plaats neemt in behandelstoel voor behandeling, geeft u hiermee aan voldoende geïnformeerd te zijn over de behandeling en stemt u in met het laten uitvoeren van de behandeling. Uw tandarts hoeft niet expliciet om toestemming te vragen, uitzonderingen daargelaten.

9) Medewerking: 

U verwacht van ons de beste zorg, deze kunnen wij u uiteraard alleen bieden als u volledige mederwerking verleent:

  • Wij verwachten dat u op een repectvolle manier met het personeel en de apparatuur binnen de praktijk omgaat.
  • U verschijnt tijdig op uw afspraken.
  • U brengt en houdt ons volledig op de hoogte van uw gezondheid, medicatiegebruik en wijzigingen hierin.
  • Uw gebit is schoon alvorens wij de behandeling starten.
  • Tijdens de behandeling blijft u rustig liggen.
  • U volgt onze adviezen en komt de benodigde afspraken of verwijzingen tijdig na.
  • Het is uiteraard vanzelfsprekend dat het niet toegestaan is binnen de praktijk te roken, voedingsmiddelen te nuttigen of huisdieren mee te nemen. Wij vragen u ook om uw telefoon op stil te zetten, geen oproepen te beantwoorden of muziek en/of filmpjes te beluisteren binnen de praktijk.

10) Inzagerecht:

U heeft wettelijk het recht om uw tandheelkundig dossier in te zien. Als u dit wenst dan verzoeken wij u dit te melden aan de balie, telefonisch of per e-mail zodat wij uw dossier op het afgesproken tijdstip aan u kunnen overhandigen. Vanwege de privacywet- en regelgeving dient u zich te kunnen legitimeren alvorens er recht is op inzage.

11) Second opinion:

U bent vrij in het aanvragen van een second opinion bij twijfels over onze bevindingen, de geleverde kwaliteit van zorg of een door ons geadviseerd behandelvoorstel. Wij zullen hierin uiteraard volledige medewerking tonen.

12) Klachtenregeling:

Bent u ontevreden of heeft u klachten dan kunt u deze uiteraard bespreken met uw behandelend tandarts. Uw klacht mag u ook telefonisch of per e-mail aan ons voorleggen. Wij staan open voor uw opmerkingen, klachten en verbeterpunten en hopen tot een passende oplossing te komen die beide partijen in tevredenheid stelt. Meer informatie over onze klachtenregeling vindt u op de pagina klachten.

Wist u dat u als patient ook uw wettelijk vastgestelde plichten heeft?

Als patiënt heeft u zich aan een aantal plichten te houden. Deze zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat zorgverleners zo goed mogelijk zijn taken kunnen uitvoeren. Deze plichten zijn wettelijk vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Een aantal punten zijn hierboven in het praktijkregelement benoemd maar zullen we hieronder verder inlichten:

1) Informatie geven aan arts

U bent verplicht uw arts zo goed mogelijk te infomeren over uw situatie. Hierdoor kan uw zorgverlener een zo goed mogelijke diagnose stellen en een deskundige behandeling geven. Vertel het ook als er veranderingen in ziekte of symptomen optreden.

2) Meewerken aan behandeling

Als u instemt met een behandeling of onderzoek werkt u daar ook zo goed mogelijk aan mee. U volgt de adviezen van de arts op, bijvoorbeeld het juist innemen van bepaalde medicijnen en tijdig afspraken inplannen voor verkregen verwijzingen. Breng uw arts op de hoogte wanneer u last krijgt van bijwerkingen.

3) Betalen voor zorg

U bent verplicht te betalen voor de geleverde zorg. Gaat de factuur niet automatisch door naar de zorgverzekeraar, dan bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u de factuur op tijd doorstuurt naar uw zorgzekeraar en eventueel voorschiet als de verzekeraar niet op tijd uitbetaalt.